Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Hoạ thơ của thi huynh: Phan Hằng

                  Lời  vợ
                 (Thể : yết hậu )


   Đốc chứng hưu rồi  thẩn với thơ

Làm gì lúc ngủ cũng lơ mơ
     "Trung thu định tặng bà đôi tứ "
                                                      dơ!                                                          dơ!

            Người hùng dẻo mỏ cũng đừng mơ
          Có chồng phận gái đây chung thuỷ
     Đâu dễ xiêu lòng...mấy tứ thơ.

               (Nguyễn Công Toàn hoạ thể:liên hoàn,thuận nghịch vận, yết tiền)                   Lời vợ

                   (Thể: yết tiền)

                                               be!
    Lúc nào rượu cũng giắt kè kè
         Khề khà ngật ngưỡng say rồi sỉn
     Chấm dứt từ giờ nhớ lấy nghe


     Chấm dứt từ giờ nhớ lấy nghe

        Hứa suông bỏ rượu vẫn...cò kè
Giúp em lo hộ đàn dê đói
                                               be!

                               (hoạ thể cách:liên hoàn, thuận nghịch vận,yết hậu)

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Hoạ bài thơ: "Xin thưa" của (Phan Thị Lợi- Hưng Yên)

             Xin thưa
(Hoành tung trực khán)

Trai đất Thăng long giỏi giỏi là
Tài năng diễn xuất tựa oanh ca
Xứ Thanh ý gửi vần châu ngọc
thị lời trao tứ gấm hoa
Thành giỏi bởi rèn khi sáng sớm
Múa hay do luyện lúc chiều tà
Bút về vạn nẻo tươi trang viết
Khiến khách Đồng quê nể phục và...

Khiến khách đồng quê nể phục và.
Xinh xinh dáng đẹp áo nghiêng tà
Nâng hồn vượt biển thêu  vần hạ
Cuốn trí khơi nguồn dệt bút hoa
Nhạc điệu Đường thi tràn bậc lạ
Dòng thơ lục bát mượt lời ca
Hình ,tình ,Ý,Tứ đều hay cả
Nữ sỹ Hưng Yên đó chính là:...

(Bài hoạ : liên hoàn,đồng khí,thuận nghịch vận,bát vĩ vần" A "

                Nguyễn công Toàn - Hà Nội