Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Hoạ bài thơ" xin cáo lỗi" của: Phan T Lợi- Hưng Yên

bài xướng:            
            Xin cáo lỗi

Nhận mấy tin rồi chậm đáp từ
    Biết rằng bạn hữu vẫn mong chờ
   Ngô đang chính vụ cần chăm sóc
 Đỗ lúc đương thì chẳng thể ngơ
 Nắng lắm hanh khô lo tát nước
  Mưa nhiều ngập úng phải be bờ
  Tối ngày tất bật trên đồng ruộng
  Rất hiếm thời gian nghĩ đến thơ

Bài hoạ:
             Chớ khước từ
           (liên hoàn, nghịch vận)

       Rất hiếm thời gian  nghĩ đến thơ
    Nhưng lòng men ủ mạnh vô bờ
         Đương thì ngô tốt càng mong nhớ
      Chính vụ đỗ sâu luống ngác ngơ
   Nắng quái rồi qua đây vẫn đợi
 Mưa dầm sẽ hết đấy còn chờ 
Bội thu công ấy chia đôi nhỉ
        Vất vả nên thương chớ khước từ!