Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Họa bài:Xuân đi - Mai tàn(huy Vụ-Vũng Tàu)


Bài xướng:
    Xuân đi- mai tàn 

Dẫm lên một đóa Mai tàn
   Nghe như Xuân vỡ nát tan dưới giày
   Vài hôm trước cũng nơi này
Có người vái lậy ,Mai đầy thanh tao
Sự đời biến đổi nhanh sao
     Đảo điên chẳng biết chỗ nào thực hư?

(Huy Vụ -Vũng Tàu)

Bài họa:
Xuân đi- Mai tàn
(họa Y đề)

        Ngậm ngùi dõi bóng xuân tàn
   Ngẩn ngơ đặt bước khó tan dấu giày
   Hoa Mai tàn-héo chốn này
Xưa người vái lạy nay đầy tiêu tao
Gập ghềnh lối rẽ rồi sao
     Nổi chìm thế thái ai nào ...chân,hư?!

                        (Nguyễn Công Toàn)
Bài họa:
Nhân tình

Mấy ai phù trợ suy tàn
     Sớm mưa trưa nắng là tan dấu giày
       Đổi thay không chỉ việc này
Qua thần nay đất dẫu đầy tiết tao
Thế thời đổi vật dời sao
          Nhân tình đâu thực, nơi nào huyễn hư!

                         (Phan Hằng-Hưng Yên)
Bài họa:
Vòng lễ

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn
Hội hè đình đám chưa tan vết giày
Đền kia điện nọ miếu này
   Lên đồng hầu bóng vơi đầy khang tao
Ngược xuôi đều vậy cả sao
        Thánh nào công thực thần nào danh hư?!

                        (Phan Hằng -Hưng Yên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét