Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Mời họa:Khóc bạn thơ( của Phan Hằng)

Bài xướng:
(Phan Hằng-Hưng Yên)
Khóc bạn thơ

Ớ bạn thơ  ôi! một cuộc đời
            Nặng tình chí nghĩa hỡi thương ơi
           Nghiên ngà bút ngọc đâu cần nữa
        Giấy điệp mực tương cũng đã rời
      Rũ tập Đường thi nào thấy bóng
        Bới chồng Lục bát chẳng còn hơi
Cô vân giã bạn nơi bồng đảo
Sao vội ra đi chẳng một lời!
Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn)
Khóc bạn thơ
(nghịch vận)

         Buồn vương lệ nhỏ...chẳng nên lời
 Nấc gọi bạn hiền đến đuối hơi
Tứ nhớ quê cha nay vĩnh biệt
     Vần thương đất mẹ đã buông rời
       Đường thi chín quả sao chua chát
Lục bát  đâm  chồi  nỡ hỡi  ơi
     Hãy gắng nương hồn về cõi Phật
     Hóa thân , đổi kiếp-Đóa hoa đời!
Bài họa:
(Thanh Phong)
Khóc bạn thơ
(họa đảo vận)

  Bạn mất -được tin quá rã rời!
    Khóc thương thi hữu quý yêu ơi
    Sáng Điềm báo giật đà nheo mắt
Chiều cú lợn  kêu  lại hắt  hơi
  Nỡ bỏ văn đàn không góp tiếng
           Đành xa hương quán chẳng thêm lời
   Suối vàng thơ,nhạc còn lai láng?
 Nghiên bút hôm nay đã trả đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét